سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مرکز ادیان و مذاهب 
مدرس 
 
 
رجال و حدیث 
تدریس 
مدرسه حجتیه 
مدرس 
 
 
مطول، لمعه (مکرر)،مکاسب، رسائل